Kontakty
reference
 
Zpracování dat
DTP
 
Překladatelské
služby
 
Knihkupectví
online
 
Úvodní
strana

Frank Fabian - Největší lži historie II

AOS publishing - nakladatelství, překladatelské služby
 
Běžná cena: 339,- Kč
Cena v e-shopu: 199,- Kč


Včetně 10 % DPH
180,91 Kč bez DPH

ISBN: 978-80-87624-37-1
Rok vydání: 2016
Počet stran: 350

Dostupnost: Sklademaneb… Jak se falšovaly dějiny II.

Největší lži historie (Frank Fabian) Mnozí z nás (možná i většina) jsou ukolébáni dobromyslnou vírou, že v případě historie jde o obor, který je dávno docela přesně a „vědecky“ popsán a zpracován, prakticky se v něm nevyskytují omyly, a v průběhu času byl takřka kartograficky zmapován a vše bylo exaktně vytýčeno. Tedy – většího omylu bychom se snad ani nemohli dopustit!
Už jenom letmý pohled na „dějiny dějin“ nás může poučit o tom, že historie byla skoro vždycky využívána k tomu, aby upevnila nějakou mocenskou pozici, aby byl opěvován vládce, nebo aby se podpořilo nějaké přesvědčení – ať už náboženství, ideologie nebo nějaký konkrétní názor. A na tom se dodnes změnilo jen velmi málo…


Z obsahu:

Jak vlastně začaly naše „dějiny“ – historie lidstva?
Co se opravdu událo před těmi šesti milióny let? Kdy se člověk vyvinul tak, že se stal člověkem?
Co se stalo před dvěma a půl miliony let, když si člověk začal vyrábět nástroje?

Je doopravdy něco pravdy na takzvané zapovězené egyptologii?
Co se dodnes dozvídáme o dávném Egyptě jenom jakoby „pod rukou“? Co převzalo křesťanství ze staroegyptského náboženství?

Co musíme bezpodmínečně vědět o perských dějinách?
Jaké moderní zvyklosti a představy ovlivnila perská historie?

Odkud pochází původně idea Posledního soudu?
V jakých šesti kulturních okruzích najdeme myšlenku Posledního soudu?
Jakým způsobem se tyto představy promítly do křesťanství?
Jakou tajnou naukou o Posledním soudu disponovali staří Egypťané a obyvatelé antického Řecka?

Jak vypadala vlastenecky orientovaná historiografie ve starém Řecku a ve starém Římě?
A jak vypadá v Německu a v USA za dnešních dnů? Jaká fakta byla zfalšována, a jak se v tom pokračuje?

Jak je to vlastně s tajnými „Protokoly mudrců ze Sionu“?

Na čem spočívá lež o Irácké válce za George W. Bushe?

Jak bylo zfalšováno marxisticko-leninské podání dějin?
Co jsou polopravdy a čtvrtpravdy o Marxovi, Leninovi a Stalinovi?

Jak zfalšovali historiografii nacisté?
Co jsou tři největší historické lži německých národních socialistů?


Ukázky z textu:

TÉMATICKÁ TABU A FALŠOVÁNÍ HISTORIE
Už jenom letmý pohled na „dějiny dějin“ nás může poučit o tom, že historie byla skoro vždycky využívána k tomu, aby se upevnila, ba přímo zacementovala nějaká mocenská pozice, aby byl opěvován vládce, nebo aby se podpořilo nějaké přesvědčení – nějaké náboženství, nějaká ideologie nebo nějaký konkrétní názor.
Na tom se dodnes změnilo málo. Raději si trochu povykládejme o něčem že školy:
V našich zeměpisných šířkách, konkrétně v Evropě, byl dějepis zhruba do 17.-18. století orientován křesťansky. Dějiny tedy sepisovali zbožní učenci, kteří dobře vládli brkem či perem, a ti, kdo uměli zručně vykroužit písmenka a řadit jedno za druhým, byli převážně kněží. Jejich základní záměr spočíval samozřejmě v tom, aby své ovečky udržovali na té správné pastvě. A tak byly vybájeny mnohé legendy a náboženské pohádky, ale byly také falšovány právnické dokumenty, přirozeně všechno pro „větší slávu Boží“. Situace se trochu zlepšila, když začali v 18. století neohrožení osvícenští duchové poukazovat za zjevné chyby a nesrovnalosti historiografie.
Ale běda! Netrvalo dlouho, a jistý Karel Marx předestřel nový a krajně sporný „výklad dějin“, který byl například v někdejší NDR a jinde přežvykován hluboko do 20. století, a který je na Kubě a v Číně přítomen dodnes! Gigantické lži komunismu nikdo do dnešního systematicky nerozpracoval. Ale ty falešné historické údaje se cpaly do hlav miliardám lidí (což se také děje dodnes!). K tomu, jak padělali dějiny národní socialisté, kteří se zahnízdili v Německu od roku 1933 do roku 1945, je vlastně docela škoda ztrácet slova: také nacisté překroutili historii a historiky degradovali na své štolby a pohůnky.
A přitom dokonce ani v současné době, a to v těch nejsvětějších „vědeckých“ kruzích, není všechno zlato, co se třpytí; pořád ještě se některé věci „zatloukají“ nebo tutlají pod pokličkou, tu a tam se nějaký historický údaj zfalšuje nebo vyžehlí, jak si to ještě ukážeme na stránkách téhle knihy.
„Dějiny, to je Mississippi lží“, pronesl úsudek již Voltaire, a my nemůžeme než mu sekundovat.
Ale vraťme se prozatím jenom o jeden krůček nazpět a položme si otázku, co to vlastně je, přesně vzato, takové falšování dějin?

DEFINICE
O falšování historie se hovoří tehdy, když se někdo záměrně, s využitím nekalých vědeckých prostředků, pokouší nepravdivě reprodukovat historické události.
Zfalšovat se dá dokonce i pramen – jako v případě Konstantinského darování.

Tady jde o padělaný dokument přibližně z roku 800 po Kr. Praví se v něm, že údajně v údobí let 315–317 věnoval římský císař Konstantin papeži a jeho nástupcům vládu nad Římem, Itálií, ba dokonce nad celou západní polovicí tehdejší Říše římské. A papežové samozřejmě této (padělané) listiny využívali k prosazování svých teritoriálních nároků. Rovněž Hitlerovy deníky jsou krystalicky čistým příkladem falzifikátu.
O falšování dějin se hovoří také v případě, kdy se určité prameny, jež se podle vlastního názoru pisatele nejeví jako příjemné, záměrně vynechají, načež se pak historické skutečnosti směle tradují v jednostranném pohledu.
Také přímá, hrubá lež patří k falšování dějin. Tak třeba v historických textech někdejší NDR se tvrdilo, že v roce 1950 přepadla Jižní Korea Sever – a nikoli naopak.
Něco docela jiného než falšování je rekonstrukce, při níž se jeden z pramenů nevydává za „starý“, a při níž nejde o přímý úmysl něco zfalšovat. Přesto bývá i v takových případech nutno brát věci se značnou rezervou, pokud se týče pravdivosti.
Jenom o docela malý významový odstín se liší od pojmu falšování historie pojem rozmělňování historie. V tomto případě jde o nekritický dějepis, který zaujímá výrazně jednostrannou pozici nebo leží daleko mimo jakoukoli racionalitu. Ať již jde o úmyslně nebo neúmyslně jednostranné tradování, označujeme je za rozmělňování dějin. Přechod k pojmu falšování není jasně vyznačen, je v podstatě plynulý. Ve své podstatě je ovšem pojem falšování dějin agresívnější, masívnější, jde v něm o jasně bezprávný a zlý úmysl.
O omylu historie se mluví tehdy, když nejde o žádný zlý úmysl. Tak například (údajné) přibití Lutherových tezí na kostelní dveře ve Wittenbergu (v Sasko-Anhaltsku) je pouhý omyl – nikdy k němu nedošlo. Nicméně v tomto případě nehovoříme o falzifikaci, jakkoli tuto skutečnost tvrdí četné dějepisné učebnice.
Pokud jsme nadáni trochou humoru, mohli bychom tedy mluvit o maligním a benigním falšování. Zásadně musí odpovídat čas a místo, máme-li přesně referovat o tom, „jak to doopravdy bylo”. Ale musíme se také pečlivě dopracovat k těm, kteří skutečně „tahají za provázky” nějaké události, a kteří působí často neviditelně za kulisami, mají-li být dějiny prezentovány tak objektivně, jak jen lze, přičemž naprosté objektivity nebude patrně dosaženo nikdy.
Existuje mnoho metod, jak se dá lhát, jak uvidíme na stránkách této knihy, ba existuje dokonce „vysoká škola lži”, a často byla tak rafinovaná, že nám to dodnes bere dech. Pravděpodobně tedy bude třeba rozšířit pojem „falšování dějin” – budeme ho muset definovat obsažněji, než jak bylo dosud obvyklé.
A jaké tedy bývají důvody překrucování zpráv o tom, co se událo? Falšováním historie chtějí například falzifikátoři budovat svou vlastní (vědeckou) kariéru, chtějí si vydělat peníze (jak tomu bylo v případě Hitlerových deníků), snaží se upevnit – nebo změnit – mocenské struktury, ospravedlňovat válečné zločiny (popírání holokaustu), oslabit protivníka, získávat přátele, vybudovat si reputaci, znectít určité skupiny, podkopat právní pozice.

ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ HISTORICKÉ FALZIFIKÁTY
Až do dnešního dne nejsme dostatečně senzibilizováni, pokud jde o téma falšování dějin. To téma je stále ještě do jisté míry tabu. A přitom jsou dějiny přeplněny polopravdami, věcmi, na nichž je čtvrtina pravdy, výroky ochranného charakteru a prohlášeními public relations, jak to vzápětí ukážeme.
Zdálo by se, že obludné lži za dob právě citovaného nacistického režimu jsou známy. Ale při podrobnějším pátrání užasneme, na jakou spoustu neznámého v této souvislosti sami narazíme. Fakt je, že důsledky podobného nevědění přispěly k druhé světové válce. Dále se například falzifikace kolem komunistického psaní dějin staly zdánlivě intelektuální běžně dostupnou samozřejmostí. Zdánlivě! Ve skutečnosti je přitom i v odborných kruzích sotva známo, jak Marx nebo Lenin přesně postupovali, když se pustili do překrucování dějin.
Nadto existují početné případy padělání historie, jež jsou prakticky neznámy dokonce „expertům“– například kde se historicky vzal Poslední soud, nebo jak tomu bylo s výpůjčkami, které si udělali autoři Nového zákona u Peršanů. Do stejné kategorie spadají (zatajované) vědomosti kolem egyptských zdrojů.
A konečně to začne být silně brizantní, když se zadíváme na padělání dějin v moderní době – tak například na události kolem Francouzské revoluce. Ještě pořád jsou praví, skuteční aktéři, kteří vyvolali tuto revoluci, zahalováni pláštíkem mlčení – a že to byla nejvýznamnější revoluce v dějinách lidstva!
Ale ani národně motivované psaní dějin nás nerozmazluje nějakým přebytkem „pravdy“, jak dokazují například dějiny Spojených Států Amerických.
Je na čase, abychom vytvořili nějaký protipól!
Těmito řádky – a to jste jistě dávno uhodli – vám chceme poskytnout malý přehled toho, co je pro vás přichystáno v této knížce. Čeká na vás tedy několik nových vhledů do dějin, ale také do historiografie, která je plna falzifikátů a ideologií – daleko víc, než jsme si doposud připouštěli. Dále vás očekává také nejedno neortodoxní nové hodnocení mnoha faktů, která najednou dovolí, aby zdánlivě známé „historické skutečnosti” zničehož nic vyvstaly v docela novém světle... 
 
Partneři webu Obchodní podmínky Kontaktní údaje

© AOS Publishing - Nakladatelství, Překladatelské Služby, Zpracování Dat, DTP

Tel.: +420 602 322 887 E-mail: