Kontakty
reference
 
Zpracování dat
DTP
 
Překladatelské
služby
 
Knihkupectví
online
 
Úvodní
strana

Frank Fabian - Největší lži historie

AOS publishing - nakladatelství, překladatelské služby
 
Běžná cena: 369,- Kč
Cena v e-shopu: 199,- Kč
vyprodánovyprodáno

Včetně 10 % DPH
180,91 Kč bez DPH

ISBN: 978-80-87624-29-6
Rok vydání: 2015
Počet stran: 380

Dostupnost: Vyprodáno


Největší lži historie (Frank Fabian) Mnozí badatelé dnes vynakládají nepředstavitelné úsilí, aby se dostali na stopu historické „pravdě“. To má za následek, že se dějiny musí často kompletně přepisovat. Dnes už toho víme víc o metodách padělatelů, kteří byli tak rafinovaní a prohnaní, že nad tím musíme žasnout ještě dnes. Zfalšovány byly části bible, části islámského náboženství, přičemž existovaly celé padělatelské kanceláře, které se zabývaly dodatečným paděláním spisů, textů a dokumentů velkých náboženských vůdců nebo panovníků. Několik nehorázných podvrhů odhaluje tato kniha z pera autora řady bestsellerů, která vychází poprvé v české verzi.


Ukázky z textu:

ÚVOD:
Lidé dnes vynakládají neuvěřitelné úsilí, aby přišli na stopu „pravdě“, ať už je to v soudní síni, kde se svědkové „proklepávají“ co do věrohodnosti, nebo třeba v kriminalistice, má-li být usvědčen pachatel. Neméně intenzívně – a vyzbrojeni nejmodernějšími vědeckými nástroji – se také historikové snaží etablovat „pravdu“, z čehož někdy plyne důsledek, že se pak musí poněkud přepisovat dějiny. Skutečně jsme právě uprostřed jakési exploze, pokud se týče vědění. Platí to i pro historické vědy. U historie jako vědního oboru jde o disciplínu silně diferencovanou, která má daleko vyšší nároky na „pravdivost“, než jak tomu bývalo ještě před nějakými dvěma sty lety, a to prostě díky tomu, že jsme mezitím získali k dispozici docela jiné prostředky.
Dokumenty, o něž se můžeme opřít, jsou obsáhlejší, metody přesnější a otázky pronikavější. Fyzika a chemie byly povýšeny na pomocné vědy dějepisců. Dále toho víme více o metodách falzifikátorů, kteří byli tak rafinovaní a prohnaní, že nad tím musíme dodnes žasnout. Ono již ve starověku existovalo minimálně třináct padělatelských technik, kterých se používalo například k tomu, aby se dodatečně falšovala nějaká Caesarova řeč, případně aby mu byla nějaká řeč podstrčena, anebo metoda, která byla použita, aby se do Nového zákona potajmu začlenilo pár rukopisů. A tak byli ve starověku falšováni Platón i Aristoteles, části Bible i části islámských svatých spisů. Jeden jediný falzifikátor, jak se traduje, sám zfalšoval na 4000 výroků Mohamedových!
Existuje neobratné, obhroublé padělání, ale také padělky neskutečně rafinované, prokazující vysokou vzdělanost. Existovaly přímo jakési padělatelské manufaktury, které se nezabývaly ničím jiným, než přepisováním a podvrhováním textů a dokumentů velkých filozofů, náboženských vůdců nebo vladařů, aby některá slova nabyla větší vážnosti, aby byl „zabetonován“ nějaký právní nárok nebo nějaké učení bylo mimo pochybnost.
Také proto je dnes třeba zpětně stále nějak korigovat mínění a názory týkající se minulosti.
Autor této knihy by chtěl k těmto korekcím přinést malý, skromný příspěvek.

Kromě toho poskytuje tato kniha pohled na „dějiny“ z různých a zcela rozdílných hledisek, úhlů pohledu a stanovisek. Ještě stále také trpí věda o dějinách dílčím způsobem tím, že se například referuje pouze z jediného národního úhlu pohledu. Bohužel to platí i pro demokracie, které se ani zdaleka neoprostily od domýšlivosti, ba dokonce ani od představ o vlastní nadřazenosti, což je občas dovede k dobrodružně pomýleným soudům o nějaké osobě. Ale ani křesťanští dějepisci, kteří jsou v našich zeměpisných šířkách dominantní už bezmála 1800 let (!), nebyli pohříchu prosti tohoto nešvaru.
Pro větší slávu Boží se tedy lhalo, pravda se překrucovala, měnila a přikrášlovala, některé údaje byly vynechány a informace přidány, že můžeme jenom žasnout. Totéž lze říci o nábožensky motivovaném dějepisu v jiných zemích. Úloze jednotlivých náboženství se ostatně dosud také nevěnovalo dost pozornosti, bez ohledu na to, zda jde o náboženství egyptské či řecké, anebo o křesťanskou nebo islámskou víru. To vše je pouze několik aspektů, jež mohou události včerejška ukázat ve zcela novém světle.
A to je opravdu zapotřebí, neboť překrouceno a zameteno pod koberec toho bylo příliš mnoho. Příliš často byla pravda degradována na děvku, se kterou se mohl vyspat každý, kdo měl k dispozici dostatečně dobře placené profesionální lháře. A přitom dějiny jsou základ, na němž všichni spočíváme. Bez dějin je současnost nemyslitelná. Bez dějin zůstane člověk napořád dítě, které nikdy nedospěje, jak to svého času formuloval velký Cicero. Dějiny jsou půda, na níž všichni stojíme.
Když je tato půda pohnojena lží, polopravdami a nepravdami, pak stojí celá naše civilizace na hliněných nohou. Proto je přímo naší povinností, abychom se snažili s využitím nových nástrojů, kterými dnes disponujeme, tu pravdu vystopovat. A právě o to jsme se pokusili v této knize. Dějinné události a osobnosti jsme podrobili úplně novému zkoumání, pokusili jsme se osvětlit je a ohmatat. V tomto smyslu čeká na čtenáře radikální přeformulování historických událostí, a byly také přešetřeny životopisy několika „největších z velkých“.
Nejslavnější, nejsvětější a nedotknutelné postavy jsme si rozebrali až na jednotlivá zrnka, a to bez svatouškovského, falešného respektu, se kterým se k nim normálně přistupuje, a bez vší prolhané propagandy, která mohla mít třeba dvoutisícileté (!) trvání. Přibližme se tedy k dějinám s novým přístupem. Pomozme skutečným činům na denní světlo. Svlečme císaře z jejich šatů. Výsledkem je naprosto nový způsob pohledu, kterým budou naše názory na mnohé „dějinné skutečnosti“ značně otřeseny.

AUTOR FIKCE, PADĚLATEL A VYNÁLEZCE: KAUZA JEŽÍŠ KRISTUS
Žádná postava světových dějin není tak uctívána a současně předmětem tolika sporů. Nikdo neudělal tolik ve věcech lásky k bližnímu, zatímco později tekly jeho jménem proudy krve. A také žádná historická postava není současně tak opravdová a současně tak neuchopitelná. Hovoříme o Ježíši Kristovi. Není sporu o tom, že je to fascinující osoba, jež v sobě spojuje vše, co je ušlechtilé, milosrdné a kultivované. Sotva by se v uplynulých dvou tisíciletích našel myslitel, který by se vzdal možnosti vyjádřit své mínění o tomto Ježíšovi. Existují tisíce a tisíce interpretací.
Přitom se jen zřídka bral ohled na skutečné dějiny a na pravdu, které se lze dobrat rešeršemi. Většina dnešních vyspělých národů je orientována křesťansky, ať již jsou převládající konfese nebo i sekty jakékoli. Snad právě proto se o nikom tolik nefabulovalo, tolik nevynalézalo a nefalšovalo, neboť zeptáme-li se na názor dvaceti libovolných teologů nejrůznějšího věroučného zaměření, kteří všichni uctívají tohoto Ježíše, poskytnou nám bez zdráhání 21 interpretací. Pokusme se tedy nejprve prozkoumat holá fakta – ale pouze ve jménu propátratelné pravdy, vybaveni jen „ručním nářadím” vědeckého pracovníka v oboru historie, ale také s přihlédnutím k jedné nové pomocné historické vědě: public relations.
Pokusme se tedy prozkoumat tohoto Ježíše Krista tak dobře, jak jen to půjde, a nasaďme k tomu všechny dějinné poznatky, kterými disponujeme. Pokusme se poctivě, do hloubky a bez předsudků, jak jen to bude možné, propátrat historické jádro; ponechme stranou všechny vágní teologické obraty, pohádky a mínění. Co lze v takovém případě říci o Ježíši Kristovi?

LOGIKA HISTORIKA
Vědecký pracovník v oboru historie tedy čte Nový zákon docela jinýma očima. Vidí okamžitě historické souvztažnosti a poznává, co bylo „vypůjčeno“ z různých zdrojů – chceme-li to vyjářit noblesně. S určitostí neuvěří žádnému božímu původu. Nolens volens, ať chce nebo nechce, uvidí, jak se mu před očima rozpadá Nový zákon na jednotlivé fragmenty a bude muset (i když si křesťanské víry váží) nutně dojít k logickému závěru, že to v případě novozákonních „svědectví“ asi tak docela neklape.
Je-li ochoten použít svého rozumu, musí uznat, že rozsáhlé části Nového zákona byly pořízeny formou jakýchsi „odlitků”, a že mnohé činy, výpovědi, výroky a zázraky byly tomuto skutečnému nebo údajnému Ježíšovi pouze podsunuty. Uvidí, že v případě Ježíše Krista jde o uměle vytvořenou postavu, abstrahovanou a složenou ze všech možných a nemožných ság, mýtů, pověstí, příběhů a legend. Bude mít pochybnosti, zda tento Ježíš opravdu existoval nebo ne, neboť vzhledem k tomu, že se v Novém zákoně vskutku nevynořuje ani jedna jediná nová myšlenka, kterou by nebylo možno historicky vysledovat k nějakému jinému zdroji (ba ukazuje se tu podezřelá shoda s jinými, dřívějšími prameny), nezbude mu jiná možnost než připustit, že je ten celý špás dílo mnoha autorů (vysoce inteligentních, to určitě!), kteří pilně opisovali a sestavili umělou, často až nasládlou postavu, především z indických, řeckých a židovských představ, ale také z perských, egyptských a etruských legend. Pokud takto zpochybníme originalitu, jedinečnost a autentičnost Nového zákona (a tu musíme zpochybnit, máme-li všech pět pohromadě), rozpadne se celý „důkaz“, že tady jde o „slovo Boží“... 
 
Partneři webu Obchodní podmínky Kontaktní údaje

© AOS Publishing - Nakladatelství, Překladatelské Služby, Zpracování Dat, DTP

Tel.: +420 602 322 887 E-mail: